Om BIOPARKEN

SKJERVEN BIOPARK - EN BIOBASERT SMART INDUSTRIPARK

MÅLSETNING - MER GRØNN VERDISKAPING OG GRØNNE ARBEIDSPLASSER

 

 

Om Bioparken

SKJERVEN BIOPARK ARBEIDER MED Å:

- Legge til rette for ny aktivitet og grønne arbeidsplasser innenfor bioøkonomien i Innlandet
- Ha fokus på innovative bærekraftige produkter og tjenester
- Øke verdiskapingen for involverte bedrifter gjennom en "delingskultur"
- Utvikle en biobasert industriell symbiose hvor bedrifter mer effektivt utnytter energistrømmer og biprodukter
- Bygge kompetanse innenfor digitalisering og aktivt benytte digitale tvillinger
- Ha god tilgang til ledende forsknings-kompetanse gjennom tette bånd til NTNU og forskningsmiljøet i regionen

HVORFOR VELGE SKJERVEN BIOPARK?

Ved Skjerven Biopark tilbyr vi næringsarealer og tilgang til kompetanse til bedrifter innenfor det biobaserte næringssegmentet som ønsker å satse grønt. På Skjerven utvikler vi fremtidens næringspark for det grønne skiftet. Ved Skjerven Biopark har vi en ambisjon om å tiltrekke oss innovative bedrifter innenfor tre-og skognæringen som ønsker å satse på bærekraft og bidra til det grønne skiftet. Gjøvik kommunen har ervervet og opparbeidet et stort næringsareal med god infrastruktur. Her er det tilgang til attraktive næringstomter til konkurransedyktige priser.

Det skal etableres et bedriftsfellesskap som er ledende innen biobasert vareproduksjon og sirkulærøkonomi. Skjerven biopark skal være i front naår det gjelder grønn vekst og klimavennlige løsninger. Bioparken skal sikre at material- og energiressurser innenfor fellesskapet blir utnyttet mest mulig effektivt. Herunder er det en ambisjon om at bedriftsfelleskapet skal etterstrebe klimanøytralitet gjennom økt samhandling mellom bedriftene og virksomhetene innenfor parken.


Det er videre en intensjon at parken skal inneholde et forskningssenter for biobasert vareproduksjon og tre-mekanisk industri. Senteret skal gjennomføre forskningsoppdrag for biobasert industri i Innlandet. I tillegg skal senteret tilby de bedriftene som etablerer seg på Skjerven fellesfunksjoner som kantine, kontorer, møterom (små og store) og lokaler til FoU-aktiviteter.

En viktig drivkraft for utviklingssamarbeidet og etableringen av den biobaserte næringsparken er den forskningen og kunnskapen NTNU bringer inn i samarbeidet. Bioparken har også tilgang til sterke kompetansemiljøer innenfor energiinfrastruktur og byggeteknisk kompetanse gjennom Eidsiva Bioenergi og Industribygg Gjøvik.

Velkommen til Skjerven Biopark!»